Control and Instrument

ให้บริการออกแบบระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ทั้งด้าน Software และ Hardware รวมถึงงานติดตั้งอุปกรณ์ Field Instrument งานเดินรางลากสาย งานประกอบตู้ Control งาน Wiring ตู้และอุปกรณ์ งานเขียนโปรแกรม HMI, PLC, SCADA เพื่อควบคุมระบบต่าง ๆ